Thể LoạI Lái xe tự động

Giao thông đường bộ của tương lai
Lái xe tự động

Giao thông đường bộ của tương lai

Thế giới ô tô đang xoay chuyển hoàn toàn, giống như hầu hết các ngành kinh tế trong môi trường VUCA (biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ) mà chúng ta đang phải sống, mảnh đất màu mỡ để dựa trên nền tảng chung của sự sáng tạo và định hướng đối với khách hàng, các đổi mới phát sinh do sự tích hợp của các khái niệm và công nghệ đang đột phá vào bối cảnh, từ nhiều nguồn và liên tục.

ĐọC Thêm

Lái xe tự động

Giao thông đường bộ của tương lai

Thế giới ô tô đang xoay chuyển hoàn toàn, giống như hầu hết các ngành kinh tế trong môi trường VUCA (biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ) mà chúng ta đang phải sống, mảnh đất màu mỡ để dựa trên nền tảng chung của sự sáng tạo và định hướng đối với khách hàng, các đổi mới phát sinh do sự tích hợp của các khái niệm và công nghệ đang đột phá vào bối cảnh, từ nhiều nguồn và liên tục.
ĐọC Thêm